تعبیر خواب غلام

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که غلام کسی شده بود، دلیل است که از کاری سخت رنجور شود.

جابر مغربی گوید: که دیدن غلام به خواب ، دلیل پادشاهی و شادی است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند که غلام یا کنیزک بفروخت نیکو بود. اگر بیند که بخرید بد است.