تعبیر خواب فقاع

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند فقاع می خورد، دلیل که از خادمی راحت یابد. اگر بیند فقاع به کسی داد، دلیل که مال خود به وی دهد.

جابرمغربی گوید: خوردن فقاع در خواب ، دلیل بر خدمت نمودن مردی سفله است. اگر بیند فقاع شیرین خورد، دلیل است از آن سفله منفعت یابد.اگر فقاع ترش بود، دلیل که از وی مضرت یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن فقاع در خواب بر چهار وجه است. اول: منفعت. دوم: بوسه. سوم: خدمت کردن. چهارم: مردی سفله.