تعبیر خواب قدح

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند قدحی پرآب یا گلاب داشت و از آن بخورد، دلیل است زن خواهد یا کنیزک خرد و از ایشان فرزندی پارسا آید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قدح در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم حوائج دار.