تعبیر خواب قرنفل

محمدبن سیرین گوید: دیدن قرنفل به خواب ، دلیل بزرگی بود و ثنای نیک. اگر قرنفل بسیار داشت و به هر کس می داد، دلیل که اهل آن دیار ثنای او گویند. اگر بیند قرنفل می خورد، دلیل مصیبت بود.