تعبیر خواب قفا

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سیلی بر قفای او زدند، چنانکه آماس کرد، از آن کس منفعت یابد. اگر بر قفای خود موی بسیار بیند، دلیل است وام دار گردد. اگر بیند که موی از قفای خود بسترد، دلیل است که وامش گذارده گردد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند او را سیلی بر قفا زدند، چنانکه خون روان شد، دلیل است که با کسی خصومت کند و زیان یابد.

جابرمغربی گوید: اگر دید که رویش به قفا گشته بود، دلیل که منافق بود.