تعبیر خواب لاشخور

۱ـ اگر صدای لاشخوری را در خواب بشنوید ، حاکی از آن است که رسوایی و ننگی فدیمی را به رخ شما خواهند کشید و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه هایی بزنند .

۲ـ اگر خواب ببینید لاشخوری روی ریل راه آهن نشسته است ، نشانه تصادف و زیانهای مالی است ، اما اگر خواب ببینید به لاشخورها نزدیک میشوید و آنها پرواز میکنند ، نشانه آن است که از رسوایی که بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت .

۳ـ دیدن لاشخور در خواب ، معمولاً نشانه سخنان بی اساس و بدگو یی هااست که شما را مضطرب و آشفته میسازد .