تعبیر خواب لوله

۱ـ دیدن لوله در خواب ، علامت آن است که بعد از کشیدن سختی به صلح و صفا دست خواهید یافت.

. ۲ـ دیدن لوله های گاز در خواب ، علامت آن است که صاحب عقاید اجتماعی خواهید شد .