تعبیر خواب ماسه – شن

دیدن ماسه در خواب ، نشانه روبرو شدن با کمبود و زیان است.