تعبیر خواب مبل – مبلمان

لوک اویتنهاو می گوید :
مبلمان : خوشبختی خانوادگی
در حال چیدن مبلمان : به زودی ازدواجی صورت خواهد گرفت و یا جابجایی مسکن خواهید داشت.