تعبیر خواب معجزه

۱ـ اگر خواب ببینید در اثر معجزه ای طرحی را به پایان می رسانید ، نشانه آن است که اتفاقی شادی آفرین شما را غافلگیر خواهد کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید دیگران در اثر معجزه در کارهای خود به موفقیت دست می یابند ، نشانه آن است که تغییرات سودمندی در زندگیتان رخ خواهد داد .

۳ـ اگر خواب کسی را ببینید که معجزه می کند ، نشانه آن است که به سفری جالب خواهید رفت و ثروت بسیاری به دست خواهید آورد .