تعبیر خواب مورد

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مورد بر چهاروجه است.
اول: مزدوران. دوم: فرزند صالح. سوم: مال فراوان. چهارم: منفعت.