تعبیر خواب ناشناس

لوک اویتنهاو می گوید :
ناشناس : شما با افراد جالبی آشنا خواهید شد