تعبیر خواب نای

زدن درخواب ، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است. اگر بیند که نای می زد دلیل که به اندوهی گرفتار شود. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نای زدن درخواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را خبر دهد از سخنی که در آن خیر نباشد.