تعبیر خواب نقشه – نقشه کشیدن

لوک اویتنهاو میگوید :
نقشه : شما خانه ای بنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد
نقشه ای را ترسیم کردن : فکرهای خوب در سر دارید
نقشه کارتوگرافی: سفر

۱ـ اگر خواب ببینید نقشه ای را مطالعه میکنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ای گریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانی نیز به دست خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای میگردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتی از محیط پیرامون انرژی تازه ایکسب می کنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست مییابید . اگر چنین خواب یببیند ، نشانه آن است که با آرزوی پاک خود به حوزه برتری در زندگی قدم میگذارد .