تعبیر خواب نوازنده

لوک اویتنهاو میگوید :
نوازنده : خرجهای بیهوده- ولخرجی
گروه نوازندگان : دوستان وفادار