تعبیر خواب نوحه کردن

دیدن نوحه کردن، دلیل است که خلق آنجا متفرق شوند.اگر بیند والی آن شهر بمرد و بر وی نوحه کردند، دلیل که آن والی مضرت بیند. اگر بیند که نوحه میکرد و فریاد میداشت، دلیل مضرت است.