تعبیر خواب نوزاد

۱ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذت بخشی تجربه خواهید کرد .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانه آن است که متهم به افراط در خوشگذرانی های غیر اخلاقی خواهد شد .

۳ـ اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است ، نشانه آن است که موفق میشوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید.