تعبیر خواب نیازمند

۱ـ اگر در خواب احساس میکنید فردی نیازمندید ، نشانه آن است که دست به معامله ای احمقانه خواهید زد و از حال دوستانی که دور از شما زندگی می کنند خبرهایی ناراحت کننده به دست شما خواهد رسید .

۲ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانه آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .