تعبیر خواب نیل

حضرت دانیال گوید: دیدن نیل در خواب غم و اندوه است. اگر بیند نیل داشت، دلیل که اندوهی به وی رسد. اگر بیند نیل او ضایع شد، دلیل که از غم برهد. اگر بیند جامه خود را با نیل رنگ کرد، دلیل مصیبت است. اگر دید نیل خورد دلیل که آفتی به وی رسد.