تعبیر خواب نیلوفر – گل

اگر درخواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت بیند، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند، دلیل غم است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند نیلوفر بکند و به غلام داد، دلیل که آن غلام بگریزد.

حضرت دانیال گوید: دیدن نیلوفر به خواب دلیل کنیزکی بود که بخرد.