تعبیر خواب هدیه

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن خیر و منفعت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: هدیه فرزند بود.

جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.