تعبیر خواب واکس

لوک اویتنهاو می گوید :
واکس زدن : دیگران از شما خوششان خواهد آمد.