تعبیر خواب وحشت

اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانه‌ آن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد . اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانه‌ آن است که اندوه دوستان شدیداً بر شما تأثیر می گذارد .