تعبیر خواب ولگرد

لوک اویتنهاو می گوید :
ولگرد : سفری در انتظار شماست.