تعبیر خواب ویران شدن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.