تعبیر خواب چایخانه

۱ـ اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، علامت آن است که دیگران به شما اهانت خواهند کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید چایخانه را اداره میکنید ، علامت آن است که به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

۳ـ اگر دختریخواب ببیند نامزدش برایچایخانه کار میکند ، علامت آن است که همسر آینده او پول یا وقت زیادی برای او صرف نخواهد کرد .