تعبیر خواب چنگ

۱ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانه آن است که کاریکه سودمند به نظر میرسید پایان غم انگیزی خواهد داشت .

۲ـ دیدن چنگ شکسته در خواب ، علامت بیماری وشکستن پیمان میان عشاق است .

۳ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانه‌ آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و تردید نمیشوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد کامل پپیش نروید .