تعبیر خواب چوب حراج

۱ـ دیدن چوب حراج در خواب ، نشانه آن است که بار مسئولیتی به دوش شما میافتد که چندان سودی به دنبال ندارد .

۲ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است که برای کمک به دوستان خود علاقه فراوانی نشان خواهید داد .