تعبیر خواب کارآگاه

اگر خواب ببینید کارآگاهی از شما بازجویی میکند و نسبت به اتهاماتی که به شما میزند بیگناه اید ، دلالت بر آن دارد که روز به روز بر ثروت و افتخارات شما افزوده میشود. اما اگر در خواب احساس کنید بیگناه نیستید ، دلالت بر آن دارد که آبروی شما به خطر میافتد و دوستان به شما پشت میکنند .