تعبیر خواب کارزار

محمدبن سیرین گوید: دیدن کارزار در خواب ، دلیل طاعون است. اگر بیند در کارزار دشمن را قهر نمود، دلیل که از علتِ طاعون برهد. اگر بیند دشمن بر وی غالب شد، دلیل که در آن علت بماند.