تعبیر خواب کارها – امور

لوک اویتنهاو میگوید :
کارهای اداری
رسیدگی کردن به آن : فقط به خودتان متکی باشد، فقط روی خودتان حساب کنید
کاری را به اتمام رساندن: ازدواج
کارهای خلاف انجام دادن : اعلان خطر، احتمال ردی
بیش از حد کار داشتن : خوشبختی غیر منتظره