تعبیر خواب کاه

۱ـ دیدن کاه در خواب ، نشانه آن است که زندگی شما به بیهودگی کشیده خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید توده ای کاه در آتش میسوزد ، علامت آن است که ایامی همراه با شادمانی پیش روی شما خواهد بود .

۳ـ اگر خواب ببینید به دامها کاه میدهید ، نشانه آن است است که مایحتاج نزدیکان خود را بخوبی تأمین خواهید کرد .