تعبیر خواب کاچی

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که کاچی با شکر و بادام و کنجد خورد، دلیل که به قدر آن بزرگی و منفعت یابد. اگر به عسل خورد همچنین بود، اگر به ماست و روغن خورد، دلیل که نفع آن کمتر است. اگر بیند کاچی با چیزی ترش خورد، دلیل غم و اندوه است.