تعبیر خواب کتیرا – گیاه کتیرا

محمدبن سیرین گوید: دیدن کتیرا به خواب ، دلیل آن که به قدر آن مال از بخیلی بستاند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کتیرا در خواب بر سه وجه است. اول: فضله مال. دوم: نفع اندک. سوم: کاری خیر با منفعت.