تعبیر خواب کره – خوراکی

لوک اویتنهاو میگوید :
کره –خوراکی
خوردن : عدم توافق با دوستان
تولید کره : نگرانی

۱ـ اگر خواب ببینید کره تازه و طلایی رنگ میخورید ، نشانه سلامت و تندرستی و اینکه نقشه هایتان عملی میشوند ، دیدن چنین خواب ی نشانه ثروت و دانش نیز هست .

۲ـ خوردن کره فاسد در خواب ، نشانه آن است که برای انجام دادن کاری بزرگ داشتن توانایی لازم است .

۳ـ فروش کره در خواب ، نشانه بردن منفعتی اندک