تعبیر خواب کری

به خواب دیدن، دلیل درویشی است. محمدبن سیرین گوید: دیدن کری به خواب ، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن کری به خواب ، دلیل بر بینائی است و بستگی کارها. اگر کری دید که شنوا شد، دلیل که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کری بر چهاروجه است. اول: درویشی. دوم: تباهی سوم: غم واندوه. چهارم: بستگی کارها. محمدبن سیرین گوید: دیدن کری به خواب دلیل بر مردی منافق است. بعضی گویند فتنه و مصیبت است.