تعبیر خواب کشو

اگر خواب ببینید در کشویی به دنبال چیزی میگردید ، علامت آن است که انتظارات شما نومید کننده خواهد بود . اما اگر کشو را مرتب ببینید ، دلالت بر یافتن دوستانی خوب و سرگرمیهایی لذتبخش دارد .