تعبیر خواب کعب

حضرت دانیال گوید: اگر کسی در خواب بیند کعب بسیار داشت، دلیل غم است. اگر بیند کعب پای او بشکست، دلیل که فرزندش بمیرد یا به غمی گرفتار آید.