تعبیر خواب کفاش – کفاشی

۱ـ دیدن کفاش در خواب ، نشانه آن است که موقعیتهای زندگی شما نشان میدهند که برای پیش رفتن ، هنگام مساعدی نیست .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند حرفه همسرش کفاشی است ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست خواهد یافت .