تعبیر خواب کفها 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کف ها بر هم می شود، دلیل که از خویشان مفارقت کند و نیز گویند درآنجا عروسی بود. اگر بیند که کف ها خسته بود، دلیل که از سفر بازماند. اگر درخواب کفهای خود گشاده بیند و قوی، دلیل فراخ دستی او بود. اگر به خلاف این بیند، دلیل تنگدستی بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دین کف درخواب بر شش وجه بود. اول: فراخ دستی. دوم: مال. سوم: ریاست. چهارم: فرزند. پنجم: دلیری. ششم: زنی خواستن به حرام.