تعبیر خواب کف دریا

اگر زنی کف دریا را به ماسه های ساحل به خواب ببیند ، نشانه آن است که لذات دنیوی او را از راه راست منحرف میسازد .

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب کف دریا بیند، دلیل منفعت بود از بزرگی.