تعبیر خواب کل

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که او را با کلی صحبت افتاده بود، دلیل که با بزرگی دوستی کند. اگر کل بیند که سرش موی برآورده بود، دلیل که وام دار گردد.