تعبیر خواب کلبه

۱ـ دیدن کلبه در خواب ، نشانه موفقیت غیر قابل تردید در زندگی است .

۲ـ اگر خواب ببینید در کلبه ای خفته اید ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد .

۳ـ دیدن کلبه در مرغزاری سرسبز ، نشانه شادمانی و خوشبختی است .