تعبیر خواب کلنگ

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلنگ درخواب ، دلیل بر مردی غریب و درویش است. اگر بیند کلنگی بگرفت، دلیل است با مردی غریب پیوندد و از یکدیگر منفعت یابند.
اگر بیند که کلنگ بسیار داشت، دلیل است بر گروهی غریبان مهتر شود. اگر بیند بر کلنگی نشسته بود، دلیل است به سفری رود. اگر بیند در خانه کلنگ داشت دلیل است زنش درویش شود.

بوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است.