تعبیر خواب کلیددان

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که کلیددان را بگشود، دلیل است کار دنیا بر وی گشاده شود. اگر کلیددان را نتوانست گشودن، به خلاف این است.