تعبیر خواب کمانگره

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند کمان گره داشت و گل می ا نداخت، دلیل غم و اندوه است. اگر بیند کمان گره داشت، دلیل است آزار مردم جوید.