تعبیر خواب کندنا

حضرت دانیال گوید: دیدن کندنا در خواب ، دلیل بر مردی بود که او را به دوستی یاد کند.