تعبیر خواب کنیزک

تابراهیم کرمانی گوید: دیدن کنیزک در خواب مال است. اگر کنیزک بخرید، دلیل که مال یابد. اگر دید بفروخت، دلیل بر نقصان مال است.