تعبیر خواب کوره

۱ـ دیدن کوره روشن در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی است . اما اگر کوره ای خاموش و خراب در خواب ببینید ، نشانه آن است که با فرزندان مشکل پیدا خواهید کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید در کوره ای می افتید ، نشانه آن است که رقیبی در کشمکش کار شما را شکست می دهد .