تعبیر خواب کژدم

محمدبن سیرین گوید: دیدن کژدم به خواب ، دلیل بر دشمنی ضعیف است.اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید کژدمی داشت و مردم را میگزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید. اگر دید کژدمی به خرمیخورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن کژدم دشمن مکاره بود.